Ruy Teixeira, Teatro Popular de Niteroi

Popular Theatre of Niteroi . photo printed on cotton paper inkjet . Size 90 cm x 68 cm . Ruy Teixeira (1957 , Brazil ), 2008

ref: RT_08.1
voltar home